Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Forza Fit

1. Algemeen
1.1. op alle door Forza Fit gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassingen.
1.2. Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in de, op de voorzijde van dit formulier
vermelde club.
1.3. Forza Fit behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen
1.4.Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.

2. Overeenkomst
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Forza Fit
2.2. Forza Fit is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarde te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijzing niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindi- gen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Forza Fit te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap
3.1. Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.
3.2. het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Forza Fit worden overgedragen. Door middel van een contractovername wijzigingsformulier hieraan zijn kosten verbonden
3.3. Forza Fit zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van leden te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidkaart binnenkomt inderdaad een clublid is.

4. Lidmaatschapsgelden
4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het lid via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de hele contractduur
4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerde dan de ingangsdatum van het contract, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Forza Fit, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal dagen.
4.3. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Forza Fit een bedrag van 7.50 aan administratie in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren.
4.4. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Forza Fit te worden voldaan.
4.5. Indien Forza Fit over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer Forza Fit over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de club niet gebruiken tot het moment dat alle, door Forza Fit in rekening gebrachte kosten, betaald zijn.
4.6. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen per automatische incasso te worden voldaan
Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat het contract nietig verklaard kan worden.
4.7. Forza Fit biedt verschillende kortingsvormen(bedrijfsfitness, jeugd etc..) aan op haar lidmaatschappen. Per lidmaatschap kan slechts een korting vorm worden toegekend. Het lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting en alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting dient onmiddellijk aan Forza Fit mede te delen. Het bewijs dat het lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van zes maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van Forza Fit. Als het lid nalaat om het bewijs te leveren binnen veertien dagen na het verzoek van Forza Fit of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van zes maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal in het jaar dat een jeugdlid een leeftijdsgrens overschrijdt, dit nieuwe lidmaatschapsgeld automatische doorberekend worden en kan de overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.
4.8. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld. 4.9. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Forza Fit is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen
in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
4.10. Forza Fit is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien de prijswijzigingen wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden van de afgesproken contractduur, heeft het lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Privacy
5.1. Forza Fit gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992. Forza Fit is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het ledenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om u te informeren over nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming.

6. Lidmaatschapspas
6.1. Het lid ontvangt, na ondertekening van de overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze blijft eigendom van Forza Fit en is strikt persoonlijk
6.2. Forza Fit is bevoegd om bij misbruik van deze pas het lid de toegang te ontzeg- gen.
6.3. verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan Forza Fit te worden gemeld. Forza Fit zal in een dergelijk geval 12,50 in rekening brengen bij het lid voor een nieuwe pas.

7. Beëindiging Lidmaatschap
7.1. indien het lid zijn lidmaatschap niet twee kalendermaanden voor de einddatum schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contract- duur automatische verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van twee kalendermaanden
7.2. opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegformulier, dat uitsluitend bij Forza Fit verkrijgbaar is, of middels een opzegbrief. Het opzegformulier dient bij Forza Fit te worden ingevuld en ingeleverd samen, en in overleg, met een van
de medewerkers van Forza Fit. De kopie van dit gezamenlijk ingevulde en ondertekende formulier, dient tevens als het bewijs van de aanvraag tot opzegging voor de deelnemer.
7.3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen adviseert Forza Fit deze per aangetekende post te verzenden.
7.4. Het, door het clublid, tussentijds beëindigen van het contract is enkel mogelijk op medische gronden waarbij een doktersverklaring vereist is of bij het verhuizen een straal van vijftien kilometer van een Forza Fit club. Hiervoor is een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van twee kalendermaanden.
7.5. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is Forza Fit bevoegd adminis- tratiekosten in rekening te brengen.

8. Ziekte/blessures
8.1. In geval van een langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van Forza Fit het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, stopgezet worden(dit geldt niet bijv. studie,stage,werk en vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs.
8.2. Forza Fit is bevoegd een bedrag van 15.00 per bevriezing in rekening te brengen. 8.3. het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.
8.4. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de finan- ciële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden.

9. Openingstijden
9.1. Forza Fit is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
9.2. Forza Fit is bevoegd de openingstijden van(of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.
9.3. Forza Fit is bevoegd de op de voorzijde vermelde Forza Fit club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributie gelden.
9.4. Indien de op de voorzijde vermelde Forza Fit club om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat het lid ermee akkoord dat hij/zij bij een van de andere Forza Fit clubs kan sporten en gaan, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt,voor de duur van de verhindering, het contract en de incassomachtiging automatische over naar een van de andere clubs van Forza Fit, met dien verstande dat de andere Forza Fit club binnen een straal van 15km van de de op de voorzijde vermelde Forza Fit club ligt.

10. Persoonsgegevens
10.1 Veranderingen m.b.t de persoonlijke situati van het lid (b.v. adres of bankgegevens) dienen direct, aan de op de voorzijde vermelde Forza Fit club , te worden doorgegeven.
10.2. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Forza Fit kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

11. Personal Training
11.1. Forza Fit biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van zogenaamde Personal Trainers aan die tegen aanvullende betaling privé begeleiding geven. De diensten van deze Personal Trainers zijn niet bij het All Inclusive pakket inbegrepen. De Personal Trainer is als Franchisenemer geheel zelfstandig werkzaam en is daarbij volledig persoonlijk verantwoordelijk voor alle afspraken en handelingen. U dient derhalve een aparte huurovereenkomst met de Personal Trainers af te sluiten. Voor meer informatie navraag bij de receptie.

12. Aansprakelijkheid
12.1. Forza Fit is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Forza Fit of haar leidinggevende.
12.2. Ieder lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kun- nen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Gelieve al uw waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.

13. Forza Fit Huis Reglement
13.1. Het lid is bekend dat Forza Fit bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst opgevraagd worden bij de receptie van elke club.
13.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
13.3. Het lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de zonnebank strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen.
14.Slot bepaling
14.1. Overeenkomsten tussen het lid en Forza Fit kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
14.2. Wanneer een van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

Schipborgstraat 4 | 2541 PL Den Haag | Telefoon 070 309 90 06 | www.forzafit.nl
ING Bank 65.36.24.808 | KvK 27153866